درد یادگیری، یادگیری شیرین
گفتم تلخ خوبه، گفتم آب کرفس، آب جو، اینجور چیزا می‌خورد. الان فکر کنم چیزهای جدیدی فهمیدم. همه چیزایی که تونستن بهش کمک کنم تلخ بودن. درس‌هایی که یاد گرفت تلخ بودن. کسی نیومد خیلی خوشگل و شیرین بهش چیزی یاد بده ( و مفید باشه، نه اینکه دنبال سود خودش باشه فقط ) 
برای همینه حس می‌کنه ، نکنه حتما چیزای تلخ بهترن ؟

پ.ن: 
But you so resist​ me, as if I'm someone in the government
You so resist me, but I swear I'm not the president !